گروه ساختمانی پادیر با رویکردی جدید و با ماموریت برنامه ریزی، سرمایه گذاری، طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه های عمرانی حوزه ابنیه توسط مهندس حسین ابراهیمی و جمعی از نخبگان این صنعت بیش از ۲۰ سال است آغاز به فعالیت نموده است.

سابقه فعالیت های عمرانی این مجموعه به دو نسل قبل از این و به دهه بیست شمسی باز میگردد و تعدادی از پروژه های اجرا شده توسط این مجموعه در فهرست آثار ملی و میراث فرهنگی ثبت و هنوز پابرجاست.

بهبود مستمر استاندارد رفتار سازمانی تعریف شده و توسعه فردی نیروی انسانی همراه با آموزش مستمر و خلق ارزش، هدف مدیران گروه طرح و ساخت پادیر می باشد.

آفرینش پروژه، امکان سنجی و طراحی مدل های مالی و سرمایه گذاری و مکانیزم های تامین سرمایه، طراحی استراتژی طراحی و مدیریت هزینه طراحی کانسپت هر پروژه متناسب با اهداف و منافع ذینفعان، مدیریت مجوزها، مدیریت طراحی مهندسی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان ستون فقرات هر پروژه طراحی متدولوژی اجرای هر پروژه و کنترل کیفیت بر اساس چک لیست های اختصاصی گروه پادیر به صورت مداوم و راه اندازی و مدیریت فروش و بهره برداری، راهیست که متناسب با هر پروژه می پیمائیم.

گروه ساختمانی پادیر اصالت را یک هنر می داند و سعی در تجلی آن در طرح هر پروژه به زبان های مختلف دارد. 

هویت سرمایه اصلی هر پروژه و اصالت، هویت پروژه های پادیر انگاشته می شود.

از زمان صفر حیات یک، پروژه که پروژهای بالقوه به طراحان آن چشمک می زند، یا طراحان آن، عرصه، بستر، سرمایه، سرمایه گذار یا هر استعدادی را در قامت یک پروژه می بینند ، تا تولد آن پروژه و گذر از دوران جنینی تا بلوغ و استقلال آن، باغبان آن ما هستیم، گروه طرح ساخت پادیر بر تمام وقایع کشف یا خلق پروژه تا پیش بینی و تدبیر الزامات حیات در آینده آن، محیط بر آن و آماده حل چالش های پیش روی هر پروژه پیش از وقوع آن است.

گروه پادیر متشکل از گروه طراح و ساخت پادیر، گروه معماری پادیر، شرکت وافل ایران (طراح و مجری تخصصی سازه های بتنی با سیستم وافل)

خط مشی کیفیت

در گروه ساختمانی پادیر، کیفیت از ساخت آغاز نمی گردد. کیفیت ابزار کنترل نیست، کیفیت بازیگر اصلی داستان ماست؛ بنابراین از لحظات آغازین تولد پروژه و در تدوین استراتژی های مالی، طراحی و ساخت کیفیت شرط وقوع هر اقدامی است و این امر محدود به پروژه های لوکس پادیر نمی باشد.
استانداردهای کیفیت در معدود پروژه های اکونومی پادیر هم نمایان است.
ما کیفیت را گامی روزمره، متنوع، غیر تکراری و پلکانی بی نهایت می دانیم.

خط مشی کیفیت

در گروه ساختمانی پادیر، کیفیت از ساخت آغاز نمی گردد. کیفیت ابزار کنترل نیست، کیفیت بازیگر اصلی داستان ماست؛ بنابراین از لحظات آغازین تولد پروژه و در تدوین استراتژی های مالی، طراحی و ساخت کیفیت شرط وقوع هر اقدامی است و این امر محدود به پروژه های لوکس پادیر نمی باشد.
استانداردهای کیفیت در معدود پروژه های اکونومی پادیر هم نمایان است.
ما کیفیت را گامی روزمره، متنوع، غیر تکراری و پلکانی بی نهایت می دانیم.

چشم انداز

گروه ساختمانی پادیر در تلاش برای اعتلای سیستماتیک و درک دقیق و بدون خطای عناصر سازمان نسبت به همدیگر و پیش بینی پذیر بودن خطاها و ریسک ها در بسترهای مالی و فنی و اجرایی، نگاهی فراتر از یک سخت افزار به بنا دارد ابنیه از نگاه پادیر دارای محتواست و می دانیم نگرش ناظر بر دوران پیش از آفرینش آن تبدیل به نرم افزاری حاکم در دوران ساخت و بهره برداری آن خواهد شد و با توجه به سیطره روز افزون نرم افزار بر سخت افزار در صنعت ساختمان، لذا این امر شاکله چشم انداز گروه پادیر را شکل می دهد.
فهم دقیق نیازها و خواسته های سرمایه گذاران، ذینفعان و مصرف کنندگان در بستر زمان، انتقال دیدگاه ایشان از آنچه می خواهند به آنچه خواهند خواست تعریف هویت و سلیقه فردای مخاطبین هر طرح در پروژه ای چابک، سازمان یافته و سبز چشم انداز گروه طرح و ساخت پادیر را شکل داده است.

چشم انداز

گروه ساختمانی پادیر در تلاش برای اعتلای سیستماتیک و درک دقیق و بدون خطای عناصر سازمان نسبت به همدیگر و پیش بینی پذیر بودن خطاها و ریسک ها در بسترهای مالی و فنی و اجرایی، نگاهی فراتر از یک سخت افزار به بنا دارد ابنیه از نگاه پادیر دارای محتواست و می دانیم نگرش ناظر بر دوران پیش از آفرینش آن تبدیل به نرم افزاری حاکم در دوران ساخت و بهره برداری آن خواهد شد و با توجه به سیطره روز افزون نرم افزار بر سخت افزار در صنعت ساختمان، لذا این امر شاکله چشم انداز گروه پادیر را شکل می دهد.
فهم دقیق نیازها و خواسته های سرمایه گذاران، ذینفعان و مصرف کنندگان در بستر زمان، انتقال دیدگاه ایشان از آنچه می خواهند به آنچه خواهند خواست تعریف هویت و سلیقه فردای مخاطبین هر طرح در پروژه ای چابک، سازمان یافته و سبز چشم انداز گروه طرح و ساخت پادیر را شکل داده است.

ماموریت

ماموریت گروه ساختمانی پادیر، آفرینشی است هنرمندانه، خلق فضا و پیکره ای است که اصالت در آن دمیده شده است.
رعایت تناسب هندسی و ریاضی، درک پارامتریک از اصالت و تطبیق آن با نیازهای هر پروژه در قالب سبک های متعدد معماری، مدرن کلاسیک و یا سنتی ماموریت ما می باشد. رنگ زندگی و کار در فضایی که گروه پادیر خلق می کند.
متفاوت و یادآور دورانی است، دورانی که آن را تجربه کرده ایم ما آن را خلاصه کرده ایم به:

«آفرینش هنرمندانه اصالت»

ماموریت

ماموریت گروه ساختمانی پادیر، آفرینشی است هنرمندانه، خلق فضا و پیکره ای است که اصالت در آن دمیده شده است.
رعایت تناسب هندسی و ریاضی، درک پارامتریک از اصالت و تطبیق آن با نیازهای هر پروژه در قالب سبک های متعدد معماری، مدرن کلاسیک و یا سنتی ماموریت ما می باشد. رنگ زندگی و کار در فضایی که گروه پادیر خلق می کند.
متفاوت و یادآور دورانی است، دورانی که آن را تجربه کرده ایم ما آن را خلاصه کرده ایم به:

«آفرینش هنرمندانه اصالت»

خط مشی کیفیت

در گروه طرح و ساخت پادیر، کیفیت از ساخت آغاز نمی گردد. کیفیت ابزار کنترل نیست، کیفیت بازیگر اصلی داستان ماست؛ بنابراین از لحظات آغازین تولد پروژه و در تدوین استراتژی های مالی، طراحی و ساخت کیفیت شرط وقوع هر اقدامی است و این امر محدود به پروژه های لوکس پادیر نمی باشد.
استانداردهای کیفیت در معدود پروژه های اکونومی پادیر هم نمایان است.
ما کیفیت را گامی روزمره، متنوع، غیر تکراری و پلکانی بی نهایت می دانیم.

ماموریت

ماموریت گروه طرح و ساخت پادیر، آفرینشی است هنرمندانه، خلق فضا و پیکره ای است که اصالت در آن دمیده شده است.
رعایت تناسب هندسی و ریاضی، درک پارامتریک از اصالت و تطبیق آن با نیازهای هر پروژه در قالب سبک های متعدد معماری، مدرن کلاسیک و یا سنتی ماموریت ما می باشد. رنگ زندگی و کار در فضایی که گروه پادیر خلق می کند.
متفاوت و یادآور دورانی است، دورانی که آن را تجربه کرده ایم ما آن را خلاصه کرده ایم به:

«آفرینش هنرمندانه اصالت»

چشم انداز

گروه طرح و ساخت پادیر در تلاش برای اعتلای سیستماتیک و درک دقیق و بدون خطای عناصر سازمان نسبت به همدیگر و پیش بینی پذیر بودن خطاها و ریسک ها در بسترهای مالی و فنی و اجرایی، نگاهی فراتر از یک سخت افزار به بنا دارد ابنیه از نگاه پادیر دارای محتواست و می دانیم نگرش ناظر بر دوران پیش از آفرینش آن تبدیل به نرم افزاری حاکم در دوران ساخت و بهره برداری آن خواهد شد و با توجه به سیطره روز افزون نرم افزار بر سخت افزار در صنعت ساختمان، لذا این امر شاکله چشم انداز گروه پادیر را شکل می دهد.
فهم دقیق نیازها و خواسته های سرمایه گذاران، ذینفعان و مصرف کنندگان در بستر زمان، انتقال دیدگاه ایشان از آنچه می خواهند به آنچه خواهند خواست تعریف هویت و سلیقه فردای مخاطبین هر طرح در پروژه ای چابک، سازمان یافته و سبز چشم انداز گروه طرح و ساخت پادیر را شکل داده است.