پروژه لواسان

 

• موقعیت پروژه : لواسان - میدان نگارستان

• تاریخ اجرای پروژه : شروع/تابستان 1398 خاتمه/بهار 1400

• مساحت : 1350 مترمربع